Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Rejestracja klubów sportowych

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51
Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji, ul. Glowackiego 51
pokój 322, nr telefonu: 014 66 33 111,
e-mail: sport@powiatbrzeski.pl
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Paweł Ciura
 
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych;
 
Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:
- lista obecności na zebraniu założycielskim;
- uchwałą o powołaniu klubu;
- uchwałą o zatwierdzeniu statutu;
- uchwała o wyborze zarządu i upoważnieniu go do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych;
- uchwała o wyborze komisji rewizyjnej.
3. Lista założycieli zawierająca:
- imię i nazwisko;
- datę i i miejsce urodzenia;
- miejsce zamieszkania;
- własnoręczne podpisy.
4. Statut Klubu sporządzony w 3 egzemplarzach, określający w szczególności:
- nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
- teren działania i siedzibę;
- cele i sposoby ich realizacji;
- sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
- władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
- sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
- zasady dokonywania zmian statutu;
- sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Brzesku lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa.
 
Termin i sposób załatwienia:
Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie  za pośrednictwem Starosty Brzeskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Kalendarz imprez

Zobacz więcej

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Glowackiego 51
32-800 Brzesko

Redakcja

Pawel Ciura
tel: 603 811 834
e-mail: sport@powiatbrzeski.pl

Portal Sportowy Powiatu Brzeskiego

Redaguj z nami portal!

Zapraszamy do współpracy.

white-triathlon-sports-facebook-cover.png